Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

In de algemene voorwaarden van Low-K wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent

De gewichtsconsulent adviseert en begeleidt gezonde mensen met gewichtsproblemen. De gewichtsconsulent geeft voedingsadviezen die de opdrachtgever helpen een gezondere leefwijze en een gezonder lichaamsgewicht te bereiken en te handhaven.

Opdrachtgever

Degene die aan de gewichtsconsulent opdracht geeft advies en begeleiding te verlenen.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

De begeleiding door Low-K geschiedt volgens een vooraf met de opdrachtgever overeengekomen begeleidingstraject. Hiertoe wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan

De overeenkomst vermeldt het honorarium dat voor het overeengekomen begeleidingstraject verschuldigd is. . Begeleiding begint wanneer het honorarium voor het verschuldigde begeleidingstraject voldaan is en intake volledig ingevuld.

Een overeenkomst verplicht Low-K niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het overeengekomen honorarium, ook als opdrachtgever de overeenkomst (gedeeltelijk) annuleert.

 

Artikel 3 – Wijziging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan wordt door partijen overeengekomen dat het honorarium wordt aangepast aan het gewijzigde begeleidingstraject. Advies van artsen gaat altijd boven het advies van Low-K en dient te allen tijde gevolgd te worden.

Low-K is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever, naar het oordeel van Low-K, niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.

Low-K is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst, naar het oordeel van Low-K, onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat, naar het oordeel van  Low-K, de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Indien Low-K tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal geen restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde honorarium van de gewichtsconsulent, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Overmacht

 

Low-K heeft het recht de overeengekomen advisering en begeleiding op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Low-K geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Low-K niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Low-K kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 5 – Betaling

De betaling dient door de opdrachtgever vooraf te geschieden.

 

Artikel 6 – Vergoeding

Momenteel is Low-K een begeleidingstraject waarbij vergoedingen via verzekering niet mogelijk is. Begeleiding bij Low-K zal dus voor volledige kosten van de opdrachtgever zijn.

 

 

Artikel 7 – Informatieverstrekking

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Low-K aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren > van de overeenkomst, tijdig aan Low-K worden verstrekt.

Alle door Low-K verstrekte stukken, zoals adviezen, recepten, weekmenu’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Low-K worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Low-K heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever. Zij begeleidt de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die de opdrachtgever zelf verstrekt over diens gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de opdrachtgever van de door Low-K verstrekte adviezen.  Aan de informatie op Low-K kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is zorgvuldig samengesteld naar beste weten. Low-K is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden. Low-K raadt u altijd aan een arts te raadplegen als u gezondheidsklachten heeft. Stop nooit uw medicatie of met het advies van uw arts/specialist zonder het raadplegen van uw arts/specialist.